Zkušební laboratoř

Zkušební laboratoř BETONCONSULT, s.r.o. provádí celé spektrum zkoušek složek betonů, čerstvého betonu a zatvrdlého betonu.

Rozsah prováděných zkušebních postupů vyplývá z níže uvedeného seznamu zkoušek.

Zkušební laboratoř BETONCONSULT, s.r.o. se specializuje mimo jiné na stanovování statického modulu pružnosti betonu a na chemické rozbory betonu umožňující orientačně stanovit množství použitého pojiva a identifikovat míru a příčinu degradace povrchových vrstev. BETONCONSULT, s.r.o. se dále specializuje na posuzování rizik alkalické reakce kameniva ve starších betonech.

Zkoušky - laboratoř
 • Pevnost v tlaku
 • Pevnost v tahu za ohybu
 • Pevnost v tlaku nedestruktivně
 • Objemová hmotnost
 • Odtrhová zkouška - pevnost v tahu povrchových vrstev, soudržnost povrchové úpravy s podkladem
 • Mrazuvzdornost podle ČSN 73 1326 - metoda A
 • Hloubka průsaku tlakovou vodou podle ČSN EN 12390-8
 • Modul pružnosti betonu
 • Chemický rozbor betonu
 • Nasákavost
 • Povrchová nasákavost
 • Vlhkost gravimetricky
 • Sítový rozbor kameniva
 • Plynotěsnost
 • Stanovení počtu, druhu a hmotnosti drátků v dodaném vzorku
 • Korýtková zkouška
 • Kontinuální měření objemových změn
 • Stanovení součinitele tepelné roztažnosti
 • Průběh teploty během hydratace
 • Obsah vzduchu v čerstvém betonu
 • Zpracovatelnost čerstvého betonu - zkouška sednutím kužele
 • Vicat - stanovení doby tuhnutí čerstvého betonu
 • a další zkoušky

Zkoušky - diagnostika
 • Odtrhová zkouška - pevnost v tahu povrchových vrstev, soudržnost povrchové úpravy s podkladem
 • Pevnost v tlaku nedestruktivně
 • Povrchová nasákavost betonu
 • Tloušťka krycí vrstvy betonu nad výztuží
 • Tloušťka zkarbonatované vrstvy
 • Vizuální prohlídka a akustické trasování
 • Přídržnost nátěru mřížkovým řezem
 • Vodotěsnost nátěru
 • Tloušťka nátěru
 • Rovinnost
 • Stanovení kvality zdící malty nedestruktivně
 • Korozní stav oceli v sondě
 • Odběr a zkoušky jádrových vývrtů
 • a další zkoušky